BOSPOR auto s.r.o., Průmyslová 829, 293 06 Kosmonosy 

Fair Collection Notice Partnera pro Konečné zákazníky

(informace pro zákazníky o nakládání s osobními údaji v souladu s GDPR)

Vážený zákazníku,

V případě, že od BOSPOR auto s.r.o. („Bospor“, „my“, „nás“, „nám“, „námi“)

nakupujete produkty nebo přijímáte služby, jsou o Vaší osobě a Vašem Vozidle shromažďovány určité druhy údajů („osobní údaje“).

Toto upozornění vysvětluje, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje užívány a s kým budou sdíleny.

S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím subjektům:

 • společnostem nebo jiným organizacím, které jsme využili k poskytnutí našich služeb, jako jsou např. webhostingové společnosti, doručovatelé poštovních zásilek, poskytovatelé analytických služeb, organizátoři společenských a jiných událostí a poskytovatelé informačních technologií;
 • společnostem a jiným organizacím, u kterých jste nás o sdílení Vašich osobních údajů požádali nebo kde jste s tímto sdílením souhlasili;
 • dalším partnerům, je-li to třeba k tomu, aby Vám byl poskytnut produkt či služba, např. pojišťovnám při vyřizování škodních událostí na Vašem vozidle, pokud nás o toto zprostředkování požádáte;
 • odborným poradcům;
 • subjektům, které jsou vůči nám osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako my ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb., zák. o obchodních korporacích, nebo které jsou námi ovládané (dále jen „propojené osoby“);
 • jakýmkoliv právo vykonávajícím orgánům, soudům, dozorovým orgánům, státním orgánům nebo jiným třetím stranám, pokud se domníváme, že je to nezbytné pro splnění zákonných nebo regulatorních povinností nebo jinou ochranu našich práv, práv jakýchkoliv třetích stran nebo osobní bezpečnosti jednotlivců, nebo za účelem detekce, prevence nebo jiného řešení podvodů či bezpečnostních incidentů; nebo
 • jakýmkoliv třetím stranám, které nakoupí nebo na které převedeme veškerá naše aktiva a podnikání nebo jeho podstatnou část. V případě, že k takovému prodeji nebo převodu dojde, vynaložíme přiměření úsilí k tomu, abychom zajistili, že entita, na kterou budou Vaše osobní údaje převedeny, je bude užívat způsobem, který odpovídá tomuto upozornění.

Bospor může sdílet Vaše osobní údaje rovněž se společností FCE Credit, s.r.o. („Ford Credit“), Ford Motor Company s.r.o. a dalšími společnostmi ze Skupiny Ford Motor Company na celém světě. V případě, že sdílíme Vaše osobní údaje, zajistíme, že budou používány pouze pro účely slučitelné s těmi, které jsou popsány v tomto upozornění. Seznam společností patřících do Skupiny Ford Motor Company je dostupný na adrese: http://www.ford.cz/uzitecne-informace/ochrana-dat-a-soukromi

Předávání Vašich osobních údajů do zahraničí

S Vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu s českým právem na ochranu osobních údajů a mohou být předávány jak do zemí Evropského hospodářského prostoru („EHP“).

Jaké osobní údaje budou užívány

Bospor shromažďuje Vaše osobní údaje když:

 • vyplníte formulář nebo zadáte rezervaci (např. si objednáte servisní kontrolu vozidla nebo testovací jízdu);
 • jsou Vám poskytovány služby nebo od nás nakupujete produkty; a
 • nás sami kontaktujete (např. si ponecháme záznam informací, které nám poskytnete v případě, že nám napíšete nebo jinak kontaktujete).

Bospor sbírá diagnostická data o Vašem vozidle a uchovává záznam provedených prací a dodaných dílů v případě, že přistavíte Vaše vozidlo k servisní kontrole nebo opravě. V této souvislosti najdete více informací na konci tohoto upozornění.

Námi shromažďované osobní údaje zahrnují:

 • Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje (jako je Vaše adresa, telefonní číslo(a) a e-mailová adresa) a informace o Vašem podnikání nebo zaměstnavateli v případě, že jednáte v rámci své obchodní pozice;
 • informace o Vašem vozidle (včetně VIN kódu vozidla, poznávací značky, modelu, stáří a nájezdu);
 • produkty a služby, o které máte zájem nebo jste je nakoupili;
 • Vaše komunikační a marketingové preference; a
 • informace nezbytné pro účely financování jako jsou např. platební informace.

Nadto můžeme v případech dovolených zákonem kombinovat informace, které o Vás máme s informacemi o Vás, Vašem socioekonomickém a sociodemografickém statusu, online identifikátorech a aktuálních kontaktních údajích od třetích stran, jako jsou marketingové agentury nebo veřejné zdroje.

Některé osobní údaje můžeme být povinni shromažďovat na základě zákona. Můžeme být rovněž povinni shromažďovat osobní údaje v důsledku smluvních vztahů s Vámi. Neposkytnutí takových osobních údajů může mít za následek zpoždění plnění těchto povinností nebo jejich úplně nesplnění.

Jak budou Vaše osobní údaje užívány

Námi shromážděné osobní údaje používáme k:

 • plnění Vašich požadavků (např. objednání na servis nebo předváděcí jízdu, vypracování nabídky nebo kalkulace, žádost o ceníky/katalogy, žádost o řešení reklamace apod.)
 • plnění služeb (např. servisní prohlídka, dodání vozidla, uzavření pojištění apod.)
 • uzavření kupní smlouvy na vozidla nebo námi nabízené produkty
 • správě a zlepšování našeho obchodního modelu a vztahů s Vámi;
 • hodnocení kvality služeb poskytovaných námi nebo za nás našimi dodavateli;
 • řešení Vašich dotazů;
 • provádění výzkumů;
 • zasílání Vám marketingových materiálů v souladu s Vašimi komunikačními preferencemi; a
 • plnění našich právních a regulatorních povinností, reakcím na probíhající řízení a žádosti o informace od státních orgánů nebo jiných třetích stran, a prevenci trestné činnosti a podvodů a jejich odhalování, nebo chránění Vašich, našich či cizích práv.

Více informací o tom, jak jsou námi shromážděné osobní údaje užívány při servisní prohlídce či opravě Vašeho vozidla, naleznete v části tohoto upozornění níže nazvané „Opravy, diagnostika a servis vašeho vozidla“.

Vaše osobní údaje uchováváme k identifikovatelné podobě tak dlouho, jak je to nezbytně nutné pro plnění účelů, pro které byly shromážděny, a, je-li to nutné, k dodržování příslušných zákonných a regulatorních povinností. To obecně znamená uchovávání Vašich osobních údajů po dobu platnosti alespoň jedné z následujících podmínek:

 • Vaše osobní údaje jsou důvodně požadovány pro poskytování služeb, které jste si vyžádali;
 • Vaše osobní údaje jsou důvodně požadovány za účelem ochrany našich práv nebo majetku (zpravidla po dobu příslušné promlčecí lhůty); nebo
 • příslušné právní předpisy nebo nařízení v jiných případech vyžadují uchovávání Vašich osobních údajů.

Zákonné důvody, na základě kterých jsou Vaše osobní údaje užívány

Existují různé zákonné důvody, na jejichž základě budeme Vaše osobní údaje užívat, přičemž k tomu bude docházet v následujících situacích:

 • bude-li užívání Vašich osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy nebo smluv, jejichž jste stranou, nebo podniknutí kroků, které jste před uzavřením smlouvy vyžadovali. Tyto smlouvy mohou zahrnovat podmínky, na základě kterých se účastníte soutěží nebo uzavíráte dohody o servisních produktech, například;
 • v situacích, kdy je užívání Vašich osobních údajů v souladu s našimi oprávněnými zájmy nebo oprávněnými zájmy organizace, se kterou jsme Vaše osobní údaje sdíleli, a zajistili jsme, že Vaše osobní údaje a Vaše práva ve vztahu k těmto údajům jsou chráněna;
 • je-li to nezbytné, pro ochranu našich nebo cizích práv nebo majetku nebo jiného odhalování podvodů či bezpečnostních incidentů;
 • v situacích, kdy věříme, že je nezbytné užívat Vaše osobní údaje pro splnění zákonných nebo regulatorních povinností;
 • ve výjimečných případech, kdy věříme, že je to nezbytné pro ochranu bezpečnosti nebo životně důležitých zájmů jiných osob;
 • za určitých okolností musíme užívat Vaše osobní údaje pro účely ve veřejném zájmu; a
 • tam, kde máme Váš souhlas. Na Váš souhlas se budeme spoléhat např. v případě užívání vašich osobních údajů pro účely zasílání Vám reklamních sdělení e-mailem nebo SMS zprávami. V případech, kdy užíváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu, jste oprávněni Váš souhlas kdykoliv odvolat. Podrobnosti viz část „Vaše práva“ tohoto upozornění.

Vaše práva

Jako jednotlivec máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, a za jakými účely, jakož i na přístup k těmto údajům a provedení jejich nezbytných oprav. V některých případech máte rovněž právo vznášet námitky proti našemu užívání Vašich osobních údajů, požadovat po nás omezení rozsahu zpracování nebo výmaz Vašich osobních údajů, nebo požadovat, aby Vám byly Vaše osobní údaje poskytnuty v běžně využívaném elektronickém formátu, abyste je mohli sdílet s jinými organizacemi (toto je často označováno jako právo na přenositelnost údajů).

V případech, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu (viz část nazvaná Zákonné důvody, na základě kterých jsou Vaše osobní údaje užívány), máte právo Váš souhlas kdykoliv odvolat.

V případě, že máte jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se užívání Vašich osobních údajů, nebo chcete získat přístup k údajům, které o Vás uchováváme, nebo chcete ve vztahu k Vašim osobním údajům využít jakékoliv právo uvedené výše, kontaktujte nás na adrese:

BOSPOR auto s.r.o..
Průmyslová 829
293 06  Kosmonosy

Žádáme Vás o naše kontaktování za účelem aktualizace nebo opravy Vašich osobních údajů v případech, kdy dojde k jejich změnám nebo jsou-li nepřesné.

Budete-li mít jakoukoliv stížnost, týkající se způsobu jakým Bospor nakládá s Vašimi osobními údaji, doufáme, že v první řadě kontaktujete přímo nás. Se stížností se nicméně můžete taktéž obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Změny tohoto upozornění

Toto upozornění můžeme příležitostně měnit. Dojde-li k takové změně, bude Vám oznámena. V případech, že změny budou mít zásadní vliv na povahu zpracování nebo jiný významný dopad na Vás osobně, budou Vám oznámeny v dostatečném předstihu tak, abyste měli možnost vykonat ve vztahu k Vašim osobním údajům Vaše práva (např. právo vznést námitku).

Opravy, diagnostika a servis Vašeho vozidla

Vašemu vozidlu byl při jeho výrobě přidělen unikátní číselný kód (anglicky “Vehicle Identification Number“ -VIN kód“). O Vašem vozidle můžeme některé informace zjistit přímo z jeho VIN kódu, a to včetně jeho modelové řady, stáří, softwaru, který využívá, a jeho technické specifikace.

Je-li Vaším vozem Ford, aby bylo vůbec možné Váš vůz diagnostikovat, analyzovat, opravit nebo servisovat, musí technici, kteří na vozidle pracující, naskenovat VIN kód Vašeho vozidla společně s některými dalšími údaji z diagnostiky a údaji o aktuálním stavu Vašeho vozidla (např. jakou verzi softwaru používá, jeho nájezd atd.)

Tyto informace budou převedeny do systému provozovaného Fordem tak, aby mohly být technikům pracujícím na Vašem vozidle poskytnuty informace umožňující opravu, údržbu a diagnostiku přizpůsobenou specificky na míru Vašemu vozidlu (jako jsou např. údaje o schématech zapojení a softwarových aktualizacích) a informace o předchozích pracích provedených na Vašem vozidle, to vše za účelem, aby se technikům usnadnila diagnostika, oprava a/nebo servis Vašeho vozidla a umožnilo se jim vedení řádných záznamů.

Aby bylo zajištěno, že má Vaše vozidlo kompletní záznam o svém stavu a diagnostice, jsou informace o všech pracích na něm provedených, o datech provedení jeho servisu a/nebo opravy přímo spárovány s jeho VIN kódem. Tato data budou převedena do systému Ford a uchovávána tak, aby Ford (nebo jakákoliv třetí strana, kterou Ford pověří tímto způsobem systém užívat) mohl zpřístupnit údaje o předchozích opravách nebo servisu Vašeho Vozidla kterémukoliv prodejci či opravci Ford kdekoliv na světě bude-li provádět opravdu nebo servis Vašeho vozidla.

Informace obsažené v systému jsou rovněž používány Fordem za účelem umožnění diagnostiky, opravy Vašeho vozidla, správy záruky a obdobných produktů a služeb, pro účely bezpečnosti, výzkumné a vývojářské účely a za účelem umožnění Fordu dodržovat jeho zákonné povinnosti.

Nad rámec předávání údajů popsaného výše může Ford taktéž předat uvedené informace:

 • společnostem ze Skupiny Ford pro účely výzkumu, vývoje a provádění analýz; a/nebo
 • společnostem ze Skupiny Ford a/nebo třetím stranám v případech, kdy Ford usoudí, že je tak nezbytné pro plnění zákonných nebo regulatorních povinností, nebo ochranu práv Fordu, dalších společností ze Skupiny Ford Motor Company nebo práv třetích stran.

Více informací o zákonných důvodech, na základě kterých jsou Vaše osobní údaje užívány, se můžete dozvědět v části tohoto upozornění nazvané „Zákonné důvody, na základě kterých jsou Vaše osobní údaje užívány“.

Informace spárované s VIN kódem jsou vzhledem ke globální povaze našeho systému předávány Fordem do zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Více informace o mezinárodním předávání osobních údajů se můžete dozvědět v části tohoto upozornění výše nazvané „Předávání Vašich osobních údajů do zahraničí“.

Jelikož jsou tyto údaje formálním záznamem o Vašem vozidle, budeme je uchovávat po dobu 20 let.

Máte-li jakékoliv dotazy, nebo byste rádi získali přístup k informacím spárovaným s Vaším VIN kódem uloženým v našem systému, nebo byste rádi vykonali jakékoliv ze svých práv ve vztahu k Vašim osobním údajům (viz výše), kontaktujte nás, Bospor, na následující adrese:

BOSPOR auto s.r.o..
Průmyslová 829
293 06  Kosmonosy

Osobní údaje zákazníka zahrnují:

Personální údaje Konečného zákazníka a/nebo potenciálního Konečného zákazníka: jméno a příjmení; jméno vlastníka vozidla/řidiče (liší-li se); adresa bydliště; e-mailová adresa; datum narození; telefonní číslo (domov, mobilní telefon, fax); údaje o zakoupeném vozidle; komunikační a marketingové preference; VIN kód, registrační značka vozidla a informace o něm; a, v případě, že je Konečný zákazník nebo potenciální Konečný zákazník Zaměstnanec Fordu, mohou personální údaje zahrnovat FIN, Global ID a/nebo CDSid;

Finanční údaje Konečného zákazníka a/nebo potenciálního Konečného zákazníka: informace o bance a účtech; platební údaje; informace o finančním balíčku/produktu; způsob platby;

Údaje o vozidle spojené s Konečným zákazníkem nebo potenciálním Konečným zákazníkem: VIN kód; model; stáří vozidla; nájezd; STK

Fakturační a servisní údaje vážící se ke Konečnému zákazníkovi nebo potenciálnímu Konečnému zákazníkovi: datum faktury; oddělení; pracovní kód; popis práce; počet hodin; sleva; hodnota práce; servisní poznámky; číslo dílu; popis dílu; dodané množství; cena za jednotku; podrobnosti o dodaném zboží a službách nebo o zboží či službách, o které má potenciální Konečný zákazník zájem.